Konsultacje społeczne

Zielone tło, tramwaj, tekst

Konsultacje społeczne dotyczące III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień.

Celem konsultacji z mieszkańcami jest wybór najkorzystniejszego, względem mieszkańców, korytarza drogowo-tramwajowego do osiedla Złocień, który powinien zostać zrealizowany jako pierwszy.

Budowa linii tramwajowej do osiedla Złocień pozwoliłaby zapewnić obsługę terenów przyległych komunikacją zbiorową, wpłynęłaby na odciążenie ulicy Półłanki poprawiając dostępność komunikacją dla mieszkańców osiedla. Dodatkowo, budowa trasy tramwajowej do osiedla Złocień może stanowić element realizacji potencjalnych planów rozwojowych tego obszaru z uwagi na będący w opracowaniu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:

– kontakt telefoniczny: 12 616 88 18,

– kontakt mailowy: gk.umk@um.krakow.pl.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwają od 10 czerwca do 1 lipca 2022 r.

Formy w jakich zostaną przeprowadzone konsultacje:

– Telefoniczne dyżury eksperckie:

termin I: 15 czerwca 2022 r. od 10:00 do 11:00,

termin II: 22 czerwca 2022 r. od 16:00 do 17:00.

pod numerami telefonów:

– Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 431,

– Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 89 24.

– Spotkanie z mieszkańcami: 20 czerwca 2022 roku godz.18.00 – Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań studialnych zaproponowanych korytarzy drogowo-tramwajowych do osiedla Złocień, dyskusja, na której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu)

– Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2022 r.               Formularz można przekazać:

– w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;

– pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;

– poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej do osiedla Złocień”.

 

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą:

– w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl),

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).