Wymiana pieców

Info

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec
ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
tel. / fax 12 421-56-66,
tel. 12 429-90-47
e-mail: rada@dzielnica7.krakow.pl

Biuro Rady, ul. Prusa 18
(wejście od ul. Salwatorskiej)
tel.: 12 421-56-66, 12 429-90-47

Godziny przyjmowania mieszkańców:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek
w godzinach: 1000 – 1400

wtorek
1100 - 1300 i 1500 - 1700

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

Statystyka

Odsłon : 1036406


Budżet na rok 2016
Zadania gminy i powiatu Drukuj Email
wtorek, 01 marca 2016 22:24

Zadania gminy i powiatu

Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego?

 

Kraków jest miastem na prawach powiatu, a Dzielnice mogą przeznaczyć środki wydzielone do ich dyspozycji na realizację zadań wchodzacych w zakres zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże.

Oznacza to, żew  ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, zarówno ogólnomiejskiego, jak i realizowanego na poziomie dzielnic, można zgłaszać zadania będące w gestii gminy lub powiatu.

Zadania gminy

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • remont/przebudowa budynków będących własnością miasta;
 • budowa nowych obiektów;
 • budowa, przebudowa, utrzymanie/tworzenie nowych parków, zieleńców, skwerów, trawników.

2. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Przykłady:

 • remonty/przebudowa/budowa nowych placów, chodników, dróg rowerowych, ulic;
 • organizacja ruchu wraz z instalacją infrastruktury związanej z organizacją ruchu, w tym: przejść dla pieszych, znaków drogowych, elementów uspokajania ruchu, małej architektury (np. ławek, stojaków rowerowych);
 • wytyczanie miejsc parkingowych.

3. Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych instalacji energetycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych);
 • utrzymywanie czystości w mieście (czyli popularne sprzątanie);
 • prowadzenie wysypisk śmieci;
 • prowadzenie selektywnej zbiórki od padów;
 • kwestie związane z segregacją odpadów – np. nowe pojemniki do segregacji śmieci.

4. Sprawy działalności w zakresie telekomunikacji.

Przykłady:

 • budowa nowych sieci telekomunikacyjnych;
 • działania związane z dostępem do sieci teleinformatycznych (np. tworzenie publicznie dostępnej sieci Wi-Fi).

5. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

Przykłady:

 • tworzenie nowych połączeń autobusowych i tramwajowych;
 • częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, remonty taboru, ponoszenie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji publicznej.

6. Sprawy ochrony zdrowia.

Przykłady:

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 • zadania związane realizacją usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

7. Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Przykłady:

 • udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • dożywianie dzieci;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

8. Sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przykłady:

 • współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 • finansowanie kosztów: szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, niektórych kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające.

9. Sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Przykłady:

 • budowa oraz utrzymanie mieszkań komunalnych (gminnych);
 • sprawy związane z mieszkalnictwem socjalnym.

10. Sprawy edukacji publicznej.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych/utrzymanie szkół publicznych (w tym szkół specjalnych i integracyjnych);
 • środki na organizację zajęć pozalekcyjne.

11. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przykłady:

 • budowa/prowadzenie bibliotek, w tym zakup nowego księgozbioru;
 • prowadzenie gminnych instytucji kultury, w tym finansowanie ich działalności;
 • renowacje zabytków;
 • edukacja związana z materialnym dziedzictwem kulturowym.

12. Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przykłady:

 • remonty/budowa/przebudowa/utrzymanie obiektów sportowych;
 • wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • realizacja zadań związanych z turystyką, np. wytyczanie i oznaczanie nowych szlaków turystycznych, informacja turystyczna.

13. Sprawy targowisk i hal targowych.

Przykłady:

 • budowa/utrzymanie miejsc związanych z handlem;
 • wytyczanie nowych targowisk.

14. Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Przykłady:

 • utrzymanie terenów zielonych;
 • utrzymanie oraz zasadzenia nowego drzewostanu;
 • tworzenie nowych oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów.

15. Sprawy cmentarzy gminnych

Przykłady:

 • budowa/ utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem (cmentarzy komunalnych).

16. Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Przykłady:

 • finansowanie działań Straży Miejskiej, takich jak np. dodatkowe patrole czy zakup/utrzymanie wyposażenia Straży Miejskiej;
 • współpraca z policją, w tym dofinansowywanie działań policji na terenie gminy;
 • prowadzenie programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.

17. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Przykłady:

 • tworzenie/prowadzenie/finansowanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, np. boisk, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń użytkowych dla mieszkańców wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będących własnością gminy, wykorzystywanych do organizowania imprez lub na inną działalność publiczną.

18. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przykłady:

 • udzielanie wsparcia socjalnego - okresowego lub celowego;
 • prowadzenie miejsc (ośrodków) wspierających rodziców z dziećmi;
 • tworzenie dogodnych warunków dla rodziców z dziećmi;
 • realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży.

19. Sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Przykłady:

 • wspieranie (finansowanie) działań związanych z inicjatywą lokalną;
 • edukacja w zakresie samorządności;
 • finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze, np. osiedla;
 • działania na rzecz przejrzystości sprawowania władzy.

20. Sprawy promocji gminy.

Przykłady:

 • prowadzenie kampanii promocyjnych gminy.

21. Sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykłady:

 • finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego, przekazywanych organizacjom pozarządowym na zasadach wsparcia realizacji zadania lub jego powierzenia (na podstawie rocznych oraz wieloletnich programów współpracy);
 • działania na rzecz lepszej współpracy na linii samorząd-organizacje społeczne.

22. Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przykłady:

 • nawiązywanie partnerstw oraz współpraca z miastami partnerskimi z innych krajów (realizacja działań wspólnie z miastami partnerskimi).

 

Zadania powiatu

W Krakowie obszar działania powiatu oraz obszar działania gminy są tożsame. Oprócz części zadań wymienionych powyżej do zadań powiatu należą:

1. Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych.

Przykłady:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
 • likwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych;
 • realizacja programów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

2. Sprawy geodezji, kartografii i katastru.

Przykłady:

 • prowadzenie rejestrów geodezyjnych;
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

3. Sprawy gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;
 • wydawanie pozwoleń, zezwoleń i uprawnień związanych z gospodarką wodną, wykorzystaniem cieków i zbiorników wodnych;
 • przyznawanie odszkodowań za grunty zajęte trwale przez wody stanowiące własność państwa na wniosek właściciela gruntów.

4. Sprawy ochrony środowiska i przyrody.

Przykłady:

 • przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ochrony środowiska;
 • ustalanie sposobu i zakresu działań w celu usunięcia przyczyny szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku.

5. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Przykłady:

 • działania związane z ochroną lasów oraz zwierząt leśnych;
 • współpraca z przedstawicielami Izby Rolniczej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie spraw rolnictwa.

6. Sprawy ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Przykłady:

 • zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 • wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

7. Sprawy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Przykłady:

 • programy aktywizujące oraz doszkalające dla bezrobotnych;
 • prowadzenie powiatowych urzędów pracy;
 • działania na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy.

8. Sprawy ochrony praw konsumenta.

Przykłady:

 • zadania realizowane przez powiatowego rzecznika praw konsumentów, w tym zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów praw miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • edukacja w zakresie praw konsumenckich.

9. Sprawy obronności.

Przykłady:

 • działania związane z obroną cywilną, w tym edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności cywilnej;
 • kierowanie obronnością w czasie pokoju;
 • planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz ćwiczeń obronnych;
 • organizowanie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
 
Cennik Budżetu Obywatelskiego Drukuj Email
wtorek, 01 marca 2016 22:18

Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta.

 

INFRASTRUKTURA

remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 70-150 zł (w zależności od kategorii drogi)
budowa 1m² chodnika 180-350 zł
remont 1m² chodnika 150-250 zł
wymiana 1 m2 chodnika na kostkę brukową 170-250 zł
ustawienie 1 stojaka rowerowego 500 zł
ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściach dla pieszych 900 zł
budowa 1 miejsca parkingowego 8.000-15.000 zł
budowa 8 miejsc parkingowych 64.000-120.000 zł
remont 1 miejsca parkingowego 150-300 zł/m2
budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych 50.000-150.000 zł
budowa progu zwalniającego 300-400 zł/mb
wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych 280-350 zł/m2
modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych 13.600-61.000 zł
odmalowanie pasów 23-36 zł/m2
budowa schodów 150-250 zł/stopień
remont schodów 450-500zł/m2
budowa 1 km ścieżki rowerowej 500.000 zł
wyznaczenie kontrapasu 8-15 zł/m2
montaż lustra drogowego 620-800 zł
montaż stacji roweru miejskiego w  koncesji
zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku 27.000-35.000 zł
budowa zatoki dla autobusów miejskich 1.600-2.000 zł/m2
instalacja ekranu akustycznego 700-900 zł/m2
wykonanie trasy spacerowej 180-250zł/m2
odmalowanie pasów 23-29 zł/m2
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy 225-460/szt.
instalacja 1 tablicy informacyjnej 460-1.100 zł/szt.
zakup znaku drogowego 300-700 zł/szt.
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia 120-500 zł/mb

 

ZIELEŃ MIEJSKA

urządzenie trawnika 8-18 zł/m2
posadzenie żywopłotu 700-960 zł/10 mb
posadzenie pnączy 80-100 zł/mb
posadzenie krzewów 25-30 zł/szt.
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych 250 zł/m2
łąka kwietna 40 zł/m2
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 14-16 cm 500–700 zł
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 45-50 cm 1500–2500 zł
rewitalizacja przestrzeni osiedlowej od 100 000 zł
kino, teatr plenerowy w parku 4 500 zł

 

OŚWIETLENIE

ustawienie latarni parkowej 6.500-8.500 zł
ustawienie latarni ulicznej 8.000-15.000 zł
oświetlenie boiska 180.000 - 350.000 zł

 

MAŁA ARCHITEKTURA

zakup ławki z oparciem + montaż 400-3500 zł
zakup kosza na śmieci o pojemności 50 l+ montaż 260-1500 zł
zakup kosza na psie odchody + montaż od 500 zł
hamak miejski 1500–3000 zł
budowa/remont placu zabaw od 250 000 zł


ARCHITEKTURA SPORTOWA

wykonanie siłowni na świeżym powietrzu 100 000 – 250 000 zł
budowa boiska wielofunkcyjnego 650 000 – 850 000 zł
budowa skateparku

1 000 000 –
2 500 000 zł

wymiana nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię poliuretanową 180 zł – 520 zł /m2
budowa bieżni 180.000 – 260.000 zł


BEZPIECZEŃSTWO

1h patrolu straży miejskiej 300 zł
1h patrolu policji 200 zł
instalacja 1 punktu monitoringu miejskiego 50.000 - 90.000 zł


KULTURA

Zakup 50 nowości czytelniczych do biblioteki:
 • książki popularno-naukowe
2.500 zł
 • beletrystyka
2.000 zł

 

EDUKACJA

1h pracy nauczyciela języka angielskiego 27 - 60 zł

 

 
Harmonogram Drukuj Email
wtorek, 01 marca 2016 22:14
Spotkania z mieszkańcami 9 lutego – 31 marca

Spotkania ogólnomiejskie

Spotkania dzielnicowe

Składanie propozycji zadań 1 – 31 marca Zanim zgłosisz projekt...
Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań do 31 maja
Publikacja wyników weryfikacji 2 czerwca
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 3- 7 czerwca
Rozpatrywanie protestów do 10 czerwca
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 3 czerwca
Sporządzanie i ogłoszenie listy
projektów, które będą poddane głosowaniu
13 czerwca
Możliwość wycofania złożonej
propozycji zadania przez wnioskodawcę
do 10 czerwca
Głosowanie 18 - 30 czerwca
Zatwierdzenie listy projektów do
realizacji oraz ich upublicznienie
do 31 lipca

 

 
Co nowego w III edycji Drukuj Email
wtorek, 01 marca 2016 22:10

Idea Budżetu Obywatelskiego

Partycypacja obywatelska – jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji.

Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz
i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu - jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

 
Dokumenty Budżetu Drukuj Email
wtorek, 01 marca 2016 21:56

Regulamin

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa:

Zarządzenie nr 416/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.02.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2016

Lista poparcia dla projektu o charakterze ogólnomiejskim

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim ogólnomiejskim miasta Krakowa w roku 2016

 

Zarządzenie nr 446/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa na poziomie Dzielnic w roku 2016

Lista poparcia dla projektu o charakterze dzielnicowym

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa na poziomie Dzielnic w roku 2016

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3