Wymiana pieców

Info

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec
ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
tel. / fax 12 421-56-66,
tel. 12 429-90-47
e-mail: rada@dzielnica7.krakow.pl

Biuro Rady, ul. Prusa 18
(wejście od ul. Salwatorskiej)
tel.: 12 421-56-66, 12 429-90-47

Godziny przyjmowania mieszkańców:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek
w godzinach: 1000 – 1400

wtorek
1100 - 1300 i 1500 - 1700

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Statystyka

Odsłon : 1035455


XV edycja Programu Pomocy Lokatorom Drukuj Email
wtorek, 16 maja 2017 09:54

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje

XV edycję

Programu Pomocy Lokatorom.

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali  wchodzących w  zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105).

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

 1. zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu położonym w Gminie, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m 2 ;
 2. posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości  zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu;
 3. posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do  lokalu  socjalnego  albo  nie  orzekał  o  istnieniu  lub  braku  takiego  uprawnienia  lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;
 4. zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 5. zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:
  1. upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;
  2. kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;
  3. powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
 6. są  osobami  bezdomnymi  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy społecznej;
 7. utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy, tj. w terminie trzyletnim;
 8. utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2) ustawy, tj. z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu;
 9. są  najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych  dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 10. utraciły tytuł prawny do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;
 11. są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
 12. osiągnęły średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2016 r. następujących kwot:

 

 

Wielkość rodziny:

gospodarstwo jednoosobowe - (3500 zł tj 350% najniższej emerytury)

gospodarstwo dwuosobowe - (3000 zł tj 300% najniższej emerytury)

gospodarstwo wieloosobowe - (2500 zł tj 250% najniższej emerytury)

 

13. zaoferują zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;

14. złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

Do konkursu ofert dopuszcza się również osoby, które już otrzymały lokal mieszkalny z zasobu
Gminy  Miejskiej  Kraków  na  podstawie  spełnienia  jednego  z  kryteriów  wymienionych 
w punktach od 1) do 11), w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu,
 2. wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu,
 3. wykonania  prac  obciążających  najemcę, w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, określonych w art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 4. uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków,
 5. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.


Lokal  mieszkalny  zostanie  wynajęty  tej  osobie,  która  zaoferuje  najwyższą  stawkę  czynszu  oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert określone w regulaminie PPL.

Dopuszcza się odmowę przyjęcia oferty w przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku Programu Pomocy Lokatorom przekroczyłyby  50  %  miesięcznych  dochodów  rodziny  oferenta  lub  uzyskano  informacje 
o  wykraczaniu  w  sposób  rażący  lub  uporczywy  przeciwko  porządkowi  domowemu w dotychczasowych miejscach zamieszkania lub pobytu oferenta oraz osób objętych ofertą.

Druki  ofert  w  ramach  Programu  Pomocy  Lokatorom  są  dostępne  w  siedzibie Wydziału  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta  Krakowa,  ul.  Wielopole  17a  –  Punkt  Obsługi Mieszkańców  (parter)  lub  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Miasta  Krakowa  pod  adresem www.bip.krakow.pl.

Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:

 1. wniosek  o  udzielenie  pomocy  mieszkaniowej  z  tytułu  niezaspokojonych  potrzeb mieszkaniowych,
 2. tytuł  prawny  do  zajmowanego  lokalu,  wypowiedzenie  umowy  najmu,  prawomocny wyrok eksmisyjny (w przypadku posiadania takich dokumentów),
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w 2016 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem,


W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.


W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta  Krakowa,  nie  istnieje  konieczność  ponownego  ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów. 

W  celu  wyeliminowania  sytuacji  braku  zgodności  oferty  z  wymogami  konkursu  oraz  braku kompletności  złożonej  dokumentacji,  ofertę  -  przed  jej  złożeniem  -  mogą  sprawdzić  pod względem  formalnym  pracownicy  Wydziału  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta  Krakowa  (pokoje 
nr 111-114 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK). 

Dodatkowe  informacje  w  sprawie  konkursu  można  uzyskać  pod  numerami  telefonu: 
12-616-82-15, 12-616-84-01, 12 616-82-27, 12 616-82-24, 12-616-82-25, 12 616-82-44.

Oferty  składane  są  przez  oferentów  w  zamkniętych  kopertach  oznaczonych  „Konkurs  ofert  –  Program  Pomocy  Lokatorom”  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Krakowa  przy  ul.  Wielopole  17a (Punkt  Obsługi  Mieszkańców)  lub  za  pośrednictwem  poczty  na  ten  sam  adres, 
w  terminie od 09.05.2017 r. do 19.06.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Podstawa prawna:

 1. § 11 i załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego zasobu  Gminy  Miejskiej  Kraków  oraz  tymczasowych  pomieszczeń  (tekst  jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105).
 2. Uchwała  Nr  LVIII/794/12  Rady  Miasta  Krakowa  z  dnia  10  października  2012  r.  w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu  gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017.
 3. Zarządzenie  Nr  3587/2014  Prezydenta  Miasta  Krakowa  z  dnia  8  grudnia  2014  r.  w  sprawie  powołania  i  określenia  zasad  działania  komisji  ds.  rozpatrywania  ofert  w ramach Programu Pomocy Lokatorom ( z późn. zm.).