Wymiana pieców

Info

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec
ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
tel. / fax 12 421-56-66,
tel. 12 429-90-47
e-mail: rada@dzielnica7.krakow.pl

Biuro Rady, ul. Prusa 18
(wejście od ul. Salwatorskiej)
tel.: 12 421-56-66, 12 429-90-47

Godziny przyjmowania mieszkańców:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek
w godzinach: 1000 – 1400

wtorek
1100 - 1300 i 1500 - 1700

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Statystyka

Odsłon : 1035454


REGULAMIN BIEGU ŚLADAMI PANIEN ZWIERZYNIECKICH Drukuj Email
środa, 10 maja 2017 13:07

 

REGULAMIN BIEGU ŚLADAMI PANIEN ZWIERZYNIECKICH

I. Organizator

 1. Organizatorem XXII Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich (zwanego dalej Biegiem) jest Zarząd i Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec (zwane dalej Organizatorem) we współpracy z Dworkiem Białoprądnickim.

II. Cele

 1. Celami Biegu są:

 1. upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,

 2. promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia.

   

III. Termin, miejsce, dystanse

 1. Bieg odbędzie się 20 maja 2017 roku na Stadionie KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1, 30-213 Kraków.

 2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 10:00. Rejestracja zawodników od godz. 8:30 do 9:45.

 3. Prezentacja i przedstawienie zawodników z poszczególnych szkół planowane jest w godz. 9:45 – 9:55.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci. W razie wystąpienia takiej sytuacji, uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów Biegu, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów.

 5. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.

 6. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach:

  Licea klasy 1,2,3 dziewczyny

  1000 m

  Licea klasy 1,2,3 chłopcy

  1000 m

  Gimnazjum klasy 3 dziewczyny

  1000 m

  Gimnazjum klasy 3 chłopcy

  1000 m

  Gimnazjum klasy 1 i 2 dziewczyny

  800 m

  Gimnazjum klasy 1 i 2 chłopcy

  800 m

  Szkoła podstawowa klasy 6 dziewczynki

  800 m

  Szkoła podstawowa klasy 6 chłopcy

  800 m

  Szkoła podstawowa klasy 5 dziewczynki

  600 m

  Szkoła podstawowa klasy 5 chłopcy

  600 m

  Szkoła podstawowa klasy 4 dziewczynki

  500 m

  Szkoła podstawowa klasy 4 chłopcy

  500 m

  Szkoła podstawowa klasa3 dziewczynki

  200 m

  Szkoła podstawowa klasa 3 chłopcy

  200 m

  Szkoła podstawowa klasa 1 i 2 dziewczynki

  200 m

  Szkoła podstawowa klasa 1 i 2 chłopcy

  200 m

  Rodzice i Nauczyciele - kobiety

  1000 m

  Rodzice i Nauczyciele - mężczyźni

  1000 m

 7. W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. W Biegu mogą uczestniczyć dzieci oraz młodzież uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, których placówki znajdują się na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.

 2. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację Biegu w poszczególnych szkołach zobowiązani są określić liczbę uczestników startujących w poszczególnych kategoriach wraz ze wskazaniami dotyczącymi rozmiarów ich koszulek, w celu zamówienia odpowiedniej ilości koszulek startowych, najpóźniej na 31 dni przed planowanym Biegiem tj. do 20 kwietnia 2017 roku.

 3. Dostarczenie listy uczestników po 20 kwietnia 2017 roku nie zostanie rozpatrzone i będzie skutkowało niezgłoszeniem szkoły do Biegu.

 4. Nauczyciele odpowiedzialni z poszczególnych szkół zobowiązani są dostarczyć imienną listę uczniów, którzy będą reprezentować szkołę najpóźniej w dniu Biegu podczas rejestracji.

 5. Podczas rejestracji nauczyciele otrzymują koszulki w ilości równej liczbie zgłoszonych zawodników.

 6. Warunkami uczestnictwa w biegach dla dziecka jest dokonanie jego zgłoszenia oraz dostarczenie pisemnej zgody Rodzica (lub Opiekuna prawnego) o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Zgłoszenia należy dokonać u Organizatora najpóźniej przy rejestracji w dniu zawodów tj. 20 maja 2017 roku do godz. 9:45.

 7. Dokonanie zgłoszenia wraz z pisemną zgodą Rodzica (lub Opiekuna prawnego) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pisemnej zgody Rodzica (lub Opiekuna prawnego), co do której istnieje podejrzenie, iż została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

 8. Dokonanie zgłoszenia oraz dostarczenie pisemnej zgody Rodzica (lub Opiekuna prawnego) jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, na potrzeby organizacji Biegu, danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

 9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do przygotowania dyplomów oraz publikowania informacji o klasyfikacji wyników, zamieszczonej w mediach.

 10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

 11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich.

 12. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

 13. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.

 14. Podczas rejestracji i wydawania koszulek organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego weryfikację tożsamości.

 15. Opiekę nad uczestnikami Biegu sprawują nauczyciele odpowiedzialni z poszczególnych szkół oraz rodzice.

V. Klasyfikacje i nagrody

 1. W poszczególnych biegach nagrody oraz medale otrzymują zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, to jest:

 1. I miejsce – złoty medal, puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa,

 2. II miejsce – srebrny medal, puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa,

 3. III miejsce – brązowy medal, puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa,

 4. w przypadku zajęcia przez zawodnika miejsca ex aequo, zawodnik otrzyma medal, puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową zgodnie z zajętym miejscem.

 1. Klasyfikacja pucharowa poszczególnych szkół:

 1. zwycięska szkoła, to jest taka, która zdobędzie najwięcej punktów w klasyfikacji medalowej otrzymuje puchar oraz dyplom,

 2. punktacja szkół w klasyfikacji medalowej odbywać się będzie według następującego przelicznika:

- złoty medal – 5 punktów,

- srebrny medal – 3 punkty,

- brązowy medal – 1 punkt.

VI. Uwagi końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Biegu oraz imprez towarzyszących.

 2. Nauczyciele odpowiedzialni oraz rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.

 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.dzielnica7.krakow.pl.

 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 7. Do Regulaminu dołączona jest pisemna zgoda Rodzica (lub Opiekuna prawnego) na udział dziecka w Biegu oraz imprezach towarzyszących.

 

Pisemna zgoda rodzica (lub opiekuna) na uczestnictwo dziecka

w XXII Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich

 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna /mojej córki

.................................................................................

w XXII Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich w dniu 20 maja 2017 roku.

Jednocześnie informuję, że jest zdrowy (a) i może brać udział w zawodach.

Akceptuję zapisy Regulaminu Biegu.*

 

Data .................................................

 

Podpis rodzica (lub opiekuna)..................................................................................................

 

Pisemna zgoda Rodzica (lub Opiekuna) jest równoważna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

*Regulamin Biegu dostępny jest w sekretariacie szkół biorących udział w Biegu oraz na stronie internetowej www.dzielnica7.krakow.pl.